Privacy

Privacystatement AXA ART

 

Algemeen

AXA ART is een verzekeringsmaatschappij, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Duitsland. In Nederland is sprake van een dochtervennootschap. Het doel van AXA ART is het verzekeren van de bezittingen van haar klanten door bemiddeling van de met AXA ART samenwerkende tussenpersonen / makelaars in assurantiën. Hiertoe vraagt AXA ART persoonlijke gegevens (persoonsgegevens in de zin van de AVG/GDPR) aan u, behandelt deze en bewaart deze persoonlijke gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat daarbij voor Axa Art voorop!

Soort gegevens

AXA ART bevraagt en verwerkt van u als (potentiele) klanten naam, geboortedatum, eventuele bedrijfsnaam, gegevens contactpersoon/-personen, contactgegevens, informatie over de te verzekeren objecten en informatie van derden die relevant is voor het proces van acceptatie van de verzekeringsaanvraag. Dit zijn allemaal persoonsgegevens.

Ook verzamelt AXA ART deze informatie van derden die op enige wijze betrokken zijn bij de door AXA ART verzekerde objecten of de behandeling van schadeclaims met betrekking tot die objecten.

Daarnaast verwerkt AXA ART (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie, het incasseren van premies en ) het betalen van schadeclaims of hiermee samenhangende betalingen.

 

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken (AXA ART gebruikt) uw persoonsgegevens voor onder andere de acht onderstaande doelen

1.       Het geven van informatie omtrent verzekeringsvraagstukken;

2.       Het doen van offertes met betrekking tot verzekeringen;

3.       Het aangaan van verzekeringsovereenkomsten;

4.       Het doen van schade-uitkeringen;

5.       Het doen van onderzoek indien nodig voor acceptatie- of schadebehandelingsdoeleinden;

6.       Het voeren van een financiële administratie met betrekking tot de verschuldigde lidmaatschaps-

en abonnementsgelden;

7.       Het werven van nieuwe klanten of het promoten van nieuwe producten en/of dienst;

8.       Het informeren van klanten en betrokkenen.

 

Wie hebben inzage in uw gegevens (de persoonsgegevens)?

Medewerkers van AXA ART hebben toegang tot alle informatie in de systemen, behoudens medische gegevens.

Derden, zoals onderzoeks- of taxatie- en expertisebureaus (of andere deskundigen), die onderzoek doen in het kader van acceptatie of schadebehandeling, krijgen inzage in de daarvoor relevante gegevens. Te denken valt o.a. aan contactgegevens, dekkingsgegevens, objectgegevens en specifieke omstandigheden.

Tussenpersonen en/of makelaars in assurantiën, via wie de verzekering tot stand is gekomen, hebben inzage in alle gegevens, behoudens medische gegevens.

Herverzekeraars en medeverzekeraars die (mee) tekenen voor de verzekering hebben volledige inzage in alle gegevens met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst waarop zij (mee) tekenen.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens en privacymaatregelen

Zoals hiervoor aangegeven verwerkt AXA ART uw persoonsgegevens. Aangezien bescherming van deze gegevens voor AXA ART essentieel is behandelt AXA ART deze persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord. Uw persoonsgegevens moeten bij AXA ART veilig zijn. Onze medewerkers zijn derhalve aan strenge regels gebonden bij de behandeling van en omgang met uw persoonsgegevens.

 

AXA ART vraagt aan u als klant om toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

AXA ART beschermt de privacy door:

·         de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveilig conform de strenge normen van het internationale AXA verzekeringsbedrijf; en

·         door medewerkers continu te trainen in hun verantwoordelijkheid om gepast met de aan hen toevertrouwde gegevens om te gaan.

 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren

AXA ART hecht er waarde aan dat uw persoonsgegevens correct zijn. U heeft het recht dit te controleren door deze gegevens in te zien, te wijzigen en aan te vullen en/of te verbeteren. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. AXA ART zal deze desgewenst aan u overdragen tenzij de wet anders bepaalt. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

AXA ART verstrekt, indien nodig in het kader van haar dienstverlening, uw persoonsgegevens aan derden. AXA ART zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

AXA ART zal nimmer uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden voor AXA ART, noch zal AXA ART uw persoonsgegevens doen toekomen aan derden met ditzelfde oogmerk.

 

Bewaartermijnen

AXA ART volgt de bewaartermijnen die wettelijk zijn bepaald.

Klantgegevens worden, indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, maximaal 7 jaar bewaard vanaf het moment dat het contract wordt beëindigd indien er geen schades op met betrekking tot de beëindigde verzekering hebben plaatsgevonden.

Schadedossiers en klantdossiers waarop schademeldingen hebben plaatsgevonden, worden eeuwig bewaard omdat schadegevallen met betrekking tot kunst, verzamelingen etc. vele decennia later tot definitieve afwikkeling kunnen leiden.

 

Contactgegevens AXA ART

Telefoon:      010 – 30 30 301

Adres:            Weena 505, 3013 AL TH Rotterdam

E-mail:           info@axa-art.nl

Binding Corporate Rules

Omdat het Duitse AXA Konzern AG deel uitmaakt van de Franse AXA-groep, zijn bepaalde bedrijfsprocessen met het oog op kostenbesparingen ondergebracht in grensoverschrijdende centrale service-eenheden en gegevensverwerkingssystemen. Voor zover hierbij ook gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, gebeurt dit volgens de bedrijfsrichtlijnen van de AXA-groep. Deze bedrijfsrichtlijnen (of Binding Corporate Rules) zijn goedgekeurd door de toezichthoudende Europese autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming en garanderen een passend beschermingsniveau bij verwerking van gegevens door maatschappijen van AXA die buiten de EU zijn gevestigd.

Hier vindt u de Binding Corporate Rules in het Nederlands en de Binding Corporate Rules in het Engels, evenals een lijst van de maatschappijen die gebonden zijn aan de Binding Corporate Rules.

Privacy- en cookieverklaring

Bij het bezoeken van de websites van AXA ART worden daarnaast afhankelijk van de rubriek zogeheten "cookies" op uw computer geplaatst. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden, waarin de aanbieder van een website voor hem relevante gegevens opslaat om bijv. het surfen op de site te vergemakkelijken of om de gebruikservaring te verbeteren.

Algemeen vereiste cookies (Session Cookies) gebruiken wij voor het algemene gebruik van onze website.

Sessie cookies (session cookies) slaan informatie op die gedurende uw huidige browser-sessie gebruikt worden. Zodra u de browser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

U kunt het opslaan van cookies altijd tegengaan met behulp van de instellingen van uw browser. Merk op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van de website gebruikt kunnen worden.

Algemeen vereiste cookies (Session Cookies)
Beschrijving en doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Algemeen vereiste cookies (Session Cookies) gebruiken wij voor het algemene gebruik van onze website. Zo worden bepaalde door de gebruiker uitgevoerde handelingen opgeslagen. Deze cookies zijn vereist voor een functionerende navigatie op de website en voor het gebruik van bepaalde functies op de website. Voor u als gebruiker wordt daardoor het bezoek aan onze website aangenamer, omdat u zo de verschillende onderdelen van onze site optimaal kunt gebruiken.

Wettelijke basis voor de gegevensbescherming bij de verwerking & gerechtvaardigd belang waarop de verwerking gefundeerd is
De verwerking gebeurt normaliter op basis van onze gerechtvaardige belangen overeenkomstig art. 6 par. 1 lid f AVG. Wij hebben het recht om een website met overeenkomstige functionaliteit, reclame en voor algemene informatie- en communicatiedoeleinden en voor de vertegenwoordiging van AXA ART aan te kunnen bieden.
Als u onze website bezoekt om een verzekeringsovereenkomst met ons voor te bereiden (bijv. om u over de voorwaarden te informeren) is afwijkend daarvan de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens art. 6 par. 1 lid b AVG (voorbereiding of uitvoeren van een overeenkomst).

Toestemming voor het gebruik van cookies
Om cookies te plaatsen is daarnaast uw toestemming conform richtlijn 2002/58/EG vereist. U kunt uw toestemming - stilzwijgend - kenbaar maken door gebruik te maken van de website. Gebeurt dit met betrekking tot de "Algemeen vereiste cookies" niet of wordt het gebruik uitgeschakeld (nummer 2.4) dan is het gebruik van deze website niet of slechts zeer beperkt mogelijk.

Opslagduur

Zodra u de browser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

Noodzaak van het gebruik / gevolgen van het niet-doorgeven van persoonsgegevens.
Het gebruik van cookies is voor een deel vereist voor de functionaliteit van de website, d.w.z. dat bij uitschakeling sommige functies niet gebruikt kunnen worden.

Externe diensten


Wij worden door externe diensten ondersteund om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en voortdurend te kunnen verbeteren.  Wij willen deze aan u voorstellen, zodat u kunt beslissen of u akkoord gaat met deze analyse.

Google Analytics

Wij maken gebruik van verschillende tools van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Eén van deze tools is Google Analytics, een online analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van uw gebruik van onze website en online services mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website en online diensten wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Op deze website is het anonimiseren van IP-adressen ingeschakeld, waardoor het IP-adres van de gebruiker door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte voor de overdracht wordt ingekort.

Slechts in uitzonderlijk gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de eigenaar van de website aan te bieden.

Wettelijke basis: art. 6 par. 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit de mogelijkheid van de gebruiksanalyse en de hiermee samenhangende verbetering van de website.

Uw rechten
Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies met de passende instelling in uw browser voorkomen. De gebruiker wordt er echter op gewezen dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.
Gebruikers kunnen bovendien registratie van de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (incl. hun IP-adres) door Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Deze link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wat kunnen we voor u doen?